SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen

30.00 

Opis

Spis treści:

I. W KR¶GU METODOLOGII I HISTORIOGRAFII
IM UMKREIS VON METHODOLOGIE UND HISTORIOGRAPHIE / 15

THOMAS WÜNSCH / 17
„Transgraniczność” / „transborderness”: Ein neues Paradigma für die Bestimmung von regionaler Identität?

„Transgraniczność” / „transborderness”: nowy paradygmat dla konkretyzacji tożsamości regionalnej?

MAREK CETWIŃSKI / 33
Jeszcze raz o „paradygmacie Stenzla”

Noch einmal zum „Stenzel-Paradigma”

MARTA MŁYNARSKA-KALETYNOWA / 41
O „Historii Śąska” wydanej przez Polską Akademi¶ Umiej¶tności w okresie międzywojennym. Głos w dyskusji

Über die von der Polnischen Akademie der Gelehrsamkeit (PAU) in der Zwischenkriegszeit veröffentlichten „Geschichte Schlesiens”. Diskussionsbeitrag

GRZEGORZ MYŚLIWSKI / 45
W sprawie tomu Radices Silesiae – Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII wieku). Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts) (Wrocław 2011).Głos w dyskusji

Zum Band Radices Silesiae – Silesiacae radices… (Wrocław 2011). Diskussionsbeitrag

II. ŹRÓDŁA I TERMINOLOGIA
QUELLEN UND TERMINOLOGIE / 51

PRZEMYSŁAW SIEKIERKA / 53
Ex Silesiae Antiquitatibus. Natio, gens, populus i ethnos w użyciu starożytnych łacińskich i greckich autorów opisujących ziemie późniejszego Śąska

Ex Silesiae Antiquitatibus. Natio, gens, populus und ethnos im Gebrauch der antiken lateinischen und griechischen Autoren, die die Gebiete des späteren Schlesien beschrieben haben

RYSZARD KACZMAREK / 71
„Niemiecki nacjonalizm” – „pruski patriotyzm” – „polskie postawy narodowe”. Problemy terminologiczne i źródłoznawcze w badaniu postaw żołnierzy pułków górnośląskich w XIX wieku

„Deutscher Nationalismus” – „preußischer Patriotismus” – „polnische nationale Einstellungen”. Terminologische und quellenkritische Fragen bei der Erforschung der Haltungen der Soldaten aus oberschlesischen Regimentern im 19. Jh.

JACEK D¶BICKI / 77
Dyskusja nad terminologią w ramach projektu Radices Silesiae – Silesiacae radices – stan obecny i zaproszenie do dalszej debaty

Diskussion über Terminologie im Rahmen des Projektes Radices Silesiae – Silesiacae radices – Zustand und Einladung zur weiteren Debatte

III. POLA BADAŃ
FORSCHUNGSFELDER /81

PIOTR BOROŃ / 83
Zanim powstał Górny Śąsk…Problemy badawcze dziejów dorzeczy górnej Odry i górnej Wisły w X-XII w.

Bevor Oberschlesien entstanden ist… Forschungsprobleme in der Geschichte der Einzugsgebiete der Oberoder und der Oberweichsel im 10.-12. Jh.

DOMINIK NOWAKOWSKI / 97
Rewolucja czy ewolucja? Przemiany struktur osadniczych w późnym średniowieczu na przykładzie miast północnej części Śąska

Revolution oder Evolution? Wandlungen der Siedlungsstrukturen im Spätmittelalter am Beispiel der Städte im nördlichen Teil Schlesiens

ALEKSANDER PAROŃ /121
Bitwa legnicka i najazd mongolski z 1241 roku w przekazie Jana Długosza – przykład kreowania pamięci wspólnoty

Die Schlacht bei Liegnitz und der Mongoleneinfall von 1241 in der Überlieferung von Jan Długosz – ein Beispiel für die Kreation von kollektivem Gedächtnis

STANISŁAW ROSIK /139
„Ś¶żański” Śąsk? Od Geografa Bawarskiego i Kroniki Thietmara do… współczesnych mitologizacji przeszłości

Das Schlesien der Slenzanen? Vom sog. Geographus Bavarus und der Chronik Thietmars bis zu… den heutigen Mythologisierungen der Vergangenheit

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-935760-1-2

Autor

red. Sławomir Moździoch, Stanisław Rosik, Thomas Wünsch

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2012

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

146

Okładka

Miękka