O NAS

DLA AUTORÓW

 

Procedura wydawnicza

Procedury przyjmowania tekstów do druku i wyboru recenzentów są zgodne z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics) i dokumentem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.
Obowiązki Wydawnictwa według COPE:
– prowadzenie niezależnej i bezstronnej polityki wydawniczej;
– podejmowanie decyzji o przyjęciu prac do druku przez Wydawnictwo w sposób jawny i przejrzysty;
– zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Zasady etyki wydawniczej

Wydawnictwo

– monitoruje przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki Wydawniczej przez autorów, recenzentów oraz inne osoby związane z pracami wydawniczymi;
– przestrzega norm etycznych oraz intelektualnych;
– dochowuje standardów edytorskich;
– wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w jej powstanie, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający pracę
– stosuje programy antyplagiatowe;
– informuje, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej i o wszelkich wykrytych przypadkach będą informowane placówki zatrudniające autorów oraz inne zainteresowane instytucje;
– wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”);
– dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Obowiązki Autorów

– Autorzy składają oświadczenie, że przesłana praca jest utworem oryginalnym, nienaruszającym praw osób trzecich, przygotowanym samodzielnie i nigdzie wcześniej niepublikowanym;
– Autorzy w przypadku współautorstwa są zobowiązani do określenia własnego wkładu autorskiego.

Stosowanie procedur recenzji

Wydawnictwo stosuje wytyczne MNiSW w sprawie doboru recenzentów i dokłada wszelkich starań, by zachować niezależność opinii recenzentów:
– fachowość recenzenta w danej dziedzinie;
– unikanie zbyt bliskich związków Autora pracy z recenzentem;
– anonimowość recenzji;
– dyskrecja recenzenta w wyrażaniu opinii na temat recenzowanej pracy do czasu upublicznienia gotowej recenzji;
– wymóg ustosunkowania się Autora pracy do uwag zawartych w recenzji.

KONTAKT

W sprawie specjalnych zamówień lub propozycji współpracy (księgarnie) prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez formularz.[/lab_heading]

ul. Nowa 13

55-330 Lutynia

Tel: +48 606-412-330

E-mailwydawnictwo.chronicon@gmail.com

nr konta: 02 1140 2004 0000 3102 7269 4050