SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu

32.00 

Opis

Spis treści:

 

Spis treści:

Tabula gratulatoria / 9
SŁOWO WPROWADZAJĄCE
JERZY MAROŃ, Profesor Krystyn Matwijowski: szkic do portretu badacza i wychowawcy / 11
Wykaz skrótów / 21
Bibliografia prac Profesora Krystyna Matwijowskiego za lata 2006-2015 / 23
POLITYKA I PARLAMENTARYZM / 31
MARIAN CHACHAJ, Konklawe 1769 roku w świetle relacji polskiego bożogrobca Jakuba Lanhausa / 33
MIECZYSŁAWA CHMIELEWSKA, Poczucie zagrożenia w społeczeństwie Rzeczypospolitej w dobie elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego / 47
ROBERT KOŁODZIEJ, Ilu posłów brało udział w obradach sejmowych w czasach Jana III Sobieskiego? / 55
STEFANIA OCHMANN-STANISZEWSKA, Diariusz poselstwa Jana Rakowskiego, podskarbiego nadwornego litewskiego do Anglii w 1631 roku / 65
JERZY PIETRZAK, Koronacje i koronatorzy królów czeskich / 77
GABRIELA WĄS, Charakter i cele poselstwa śląsko-czeskiego do Rzeczpospolitej w 1620 roku – rozważania z zakresu prawa międzynarodowego i praktyki dyplomacji / 91
LESZEK ZIĄTKOWSKI, Aktywność dyplomatyczna Krzysztofa Leopolda Schaffgotscha posła cesarskiego podczas elekcji 1674 r. / 109
RELIGIA – KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO / 117
PIOTR BADYNA, Czas w poradniku gospodarskim Jakuba Kazimierza Haura Ekonomia ziemiańska / 119
LUCYNA HARC, Kalwinizm na Śląsku w okresie nowożytnym w pracach dwóch dziejopisarzy (F. Lucaego i J.A. Hensela) / 131
JACEK DĘBICKI, Późnonowożytnych Ślązaków pisanej pamięci historycznej trwałość / 143
BP JAN KOPIEC, Poszukiwanie wspólnych płaszczyzn w aktualnym kościelnym dialogu polsko-niemieckim / 149
ZBIGNIEW KWAŚNY, Ludność Marczyc w 1779 r. / 159
ANDRZEJ K. LINK-LENCZOWSKI, Żydzi angielscy doby pierwszych Stuartów. Między mitem a rzeczywistością / 167
JERZY MAROŃ, W cieniu Warszawy. Badania nad wojskowością czasów nowożytnych we Wrocławiu / 177
BOGDAN ROK, Franciszkanin-reformata Stanisław Kleczewski: historyk spraw żydowskich w połowie XVIII w. / 185
LESŁAW SPYCHAŁA, Habent sua fata libelli/manuscripta, czyli uwagi w związku z wynikami najnowszych badań nad podstawą źródłową XVI-wiecznej Tarih-i/Tārīḫ-i Ungurus/Üngürüs / 195
PAWEŁSZADKOWSKI, O stopniach, stanowiskach i terminologii wojskowej doby wczesnonowożytnej. Przekład i interpretacja w pracy historyka na przykładzie rozważań o XVI-wiecznej armii hiszpańskiej / 211
DANIEL WOJTUCKI, Franz Friedrich Nessel – kat, mieszczanin i przedsiębiorca w XVIII-wiecznym Wrocławiu / 223
FILIP WOLAŃSKI, Obraz tolerancji w Rzeczypospolitej w świetle staropolskiego piśmiennictwa historycznego osiemnastego stulecia / 237
ROŚCISŁAW ŻERELIK, Johannes Wildpräter zwany Ferinariusem ze Szczepanowa: biogram, krąg rodzinny, bibliografia jego prac / 243
WYCHOWANIE I METODYKA NAUCZANIA HISTORII / 259
MAŁGORZATA EWA KOWALCZYK, „To dziecko jest miłe, odważne i mądre, ale jego rodzice uczynili błąd…”. Zagraniczna edukacja Kazimierza Rzewuskiego w latach 1766-1768 / 261
TERESA KULAK, Wokół problemów kształcenia „płci niewieściej” w dobie wielkiej reformy nauczania szkolnego Komisji Edukacji Narodowej (1773-1794) / 275
GRAŻYNA PAŃKO, Polacy, bohaterowie dziejów nowożytnych w czeskich szkolnych podręcznikach historii z lat dziewięćdziesiątych XX w. / 289
BARBARA TECHMAŃSKA, Rzeczpospolita XVII wieku na kartach podręczników „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok” / 295
Bibliografia / 307

Informacje dodatkowe

Autor

red. J. Maroń, F. Wolański, L. Ziątkowski

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2016

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

338

Okładka

Miękka