HORTUS MEDIAEVALIS. Studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Fałkowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

red. Wiesław Długokęcki, Tomasz Jasiński, Mirosław Nagielski,
Andrzej Pleszczyński, Andrzej Radzimiński, Stanisław Rosik,
Paweł Derecki

69.00 

Opis

Spis treści

Wprowadzenie / 11
Bibliografia ważniejszych prac Profesora Wojciecha Fałkowskiego /17
Tomasz Jasiński, Curriculum vitae Galla Anonima / 25
Stanisław Rosik, Żelazem znaczona granica i starodawna wolność Polski. Wokół Gallowej wizji złotego wieku Bolesława Wielkiego / 35
Edward Skibiński, Chrześcijańska paideia w Kronice polskiej mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Studium źródłoznawcze /47
Władysław Duczko, Michał Brzostowicz, Wielkopolski smok skrzydlaty. Wczesnośredniowieczne okucie z Lądu nad Wartą / 71
Paweł Derecki, [D]uo vermes duo dracones sunt (Historia Brittonum, c. 42). Kilka uwag o motywie walczących smoków / 81
Dariusz Andrzej Sikorski, Kto dokonał ostatniej redakcji Kroniki Thietmara? / 93
Tomasz Pełech, Problem autorstwa Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum w świetle najnowszej historiografii / 103
Andrzej Pleszczyński, Idea „historii świętej” i „Nowego Izraela” w Żywocie Aleksandra Newskiego jako źródło przekonania o duchowej supremacji / 123
Marie Bláhová, Pojetí a vyjádření času ve Žďárské kronice Jindřicha Řezbáře / 133
Wojciech Mrozowicz, Legenda brewiarzowa o św. Wojciechu Beatus Adalbertus patre propinquo nepote Henrici. Przyczynek do dziejów kultu św. Wojciecha w późnym średniowieczu / 141
Laurent Ripart, Reforma religijna i ideologia cesarska. Wokół podróży cesarzowej Adelajdy do królestwa Burgundii (999) /153

Adrien Quéret-Podesta, Beau frere, vous avez bonnes gens…
Quelques remarques sur un passage de la Chronique du bon duc Loys de Bourbon. / 169
Jerzy Strzelczyk, Mandeville / 179
Wojciech Iwańczak, Ze świata starych map – uwagi na marginesie pewnego odkrycia / 199
Eduard Mühle, „Sąsiedztwa” w średniowieczu. Rozważania nad przydatnością alternatywnego podejścia badawczego / 213
Marek F. Jagodziński, Relacje skandynawsko-bałtyjskie w okresie wikińskim / 229
Ivan Hlaváček, České země a Cáchy (Aquisgranum) ve 14. století /253
Josef Žemlička, Ut hoc claustrum Heinrichow… a několik průhledů do sociální skladby raných Čech / 269
Wiesław Długokęcki, Chełmno-Świecie i okolice w XI–XII wieku / 289
Andrzej Marzec, Władysław Biały. Ostatni książę dzielnicowy Królestwa Polskiego / 301
Jerzy Sperka, Raciborscy sojusznicy króla Kazimierza
Jagiellończyka. Przyczynek do relacji między książętami górnośląskimi a Królestwem Polskim w 2. połowie XV w. / 313
Jan Szymczak, Pobitewne losy rannych w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej / 331
Grzegorz Myśliwski, Członkostwo Wrocławia w Hanzie niemieckiej / 345
Stanisław A. Sroka, Organizacja roku akademickiego 1506/7 w Uniwersytecie Bolońskim / 359
Andrzej Radzimińsk i, Open history – closed history / 371
Autorzy / 383

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-966721-0-0

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2022

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

386

Okładka

Miękka

Nowość

Nowość