CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO

55.00 

Opis

Spis treści:

Profesor Stefania Maria Walasek
Szkic do portretu pedagoga i historyka oświaty /9/

Dorobek naukowy prof. dr hab. Stefanii Marii Walasek /19/

CZŁOWIEK /43/

LESZEK ALBAŃSKI, Kazimierz Jeżewski
Koncepcja opieki rodzinnej nad dzieckiem osieroconym /45/

DANUTA KOWALCZYK
Aktywność rekreacyjna Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) /55/

EWA KULA
Wychowankowie prawosławnych akademii duchownych uczący w szkołach średnich w Królestwie Polskim w okresie przejęciowym /67/

ADAM MASSALSKI
Nauczyciele rządowych męskich szkół średnich w Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym wykształceni w Wilnie /83/

KRYSTYN JAKUB MATWIJOWSKI
Lwowscy historycy współtwórcami wrocławskiego ośrodka badań historycznych
Prof. dr hab. Ewa Maria Maleczyńska /97/

ANDRZEJ MEISSNER
Zofia Strzałkowska (1861-1923) – działaczka niepodległościowa i organizatorka szkolnictwa żeńskiego we Lwowie /105/

IWONNA MICHALSKA
Uczyć się przez całe życie. Międzywojenni pedagodzy o samokształceniu młodzieży
i dorosłych /121/

JERZY SEMKÓW
Społeczno-kulturowe uwarunkowania egzystencji człowieka w okresie późnej dorosłości /135/

WŁADYSŁAWA SZULAKIEWICZ
„Ateńczyk” z Jezupola o wychowaniu. Program dobrego wychowania Wojciecha hr. Dzieduszyckiego (1848-1909) /147/

ADAM WINIARZ
Polacy w kraju Czarnego Smoka (1897-1949) /161/

JANINA WOŁCZUK
Ruska w polskiej szkole /179/

DOROTA ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK
Codzienność na włoskich drogach – warunki podróżowania i kontakty z ludźmi podczas włoskich podróży Polaków w XVII wieku – na przykładzie peregrynacji Jana Heidensteina /193/

IDEA /209/

ROMUALD GRZYBOWSKI
O wychowaniu w duchu moralności komunistycznej w ujęciu pedagogiki stalinowskiej oraz o niektórych metodach jego realizacji /211/

KRYSTYNA FERENZ
Humanistyczny wymiar kształcenia na kierunku Pedagogika /231/

EWA JURCZYK-ROMANOWSKA
O powinnościach profesora, czyli kilka słów na temat wizerunku naukowca /239/

ELŻBIETA KASZUBA, JAN K¶SIK
Dziedzictwo kultury materialnej wsi dolnośląskiej w procesie budowy lokalnego społeczeństwa obywatelskiego /253/

ANDRZEJ ŁADYŻYŃSKI
Narzeczeństwo – rola, etap oraz instytucja społeczna /265/

GRAŻYNA PAŃKO
Informacje o wychowaniu w wybranych pamiętnikach i wspomnieniach /275/

JERZY POTOCZNY
Z dziejów odrodzenia ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji doby autonomicznej (1867-1918) /283/

ELEONORA SAPIA-DREWNIAK
Nauczanie początkowe dorosłych na łamach „Oświaty Dorosłych” (1957-1990) /295/

MARIA STRAŚ-ROMANOWSKA
Rozważania wokół problemu odpowiedzialności w kontekście kulturowym /307/

JOLANTA SZABLICKA-ŻAK
Ulica Dawida we Wrocławiu jako miejsce znaczące /321/

WANDA WOJTKIEWICZ-ROK, BOGDAN ROK
Uwagi Józefa Legowicza duchownego Wielkiego Księstwa Litewskiego z XVIII w. o zdrowiu wiejskich dzieci /341/

DZIEŁO /349 /

JAN MICHAŁ BURDUKIEWICZ
Początki użytkowania bursztynu w paleolicie /351/

WITOLD CHMIELEWSKI
Z działalności liceum pedagogicznego w Nazarecie /373/

FRANTIŠEK ÈAPKA
Nowa postać Pogranicza ziem czeskich po wysiedleniu ludności niemieckiej po II wojnie światowej /397/

JULIAN DYBIEC
Polskie przekłady literatury pedagogicznej /415/

KAMILA GANDECKA
Stan bazy materialnej szkół podstawowych na terenie Jeleniej Góry w latach 1945-1956 /437/

ANNA HARATYK
Pisanka – symbol Wielkiej Nocy czy małe dzieło sztuki? O rodzajach, metodach i technikach zdobienia pisanek /453/

DANUTA KOźMIAN
Do czterech razy sztuka – trudne drogi powołania Uniwersytetu Szczecińskiego /489/

ELŻBIETA MAGIERA
Działalność towarzystwa kooperatystów (1906-1939) 497/

LECH MOKRZECKI
Gdańskie tradycje nauki i oświaty w latach I Rzeczypospolitej /511/

MARZENA P¶KOWSKA
Organizacja i działalność dydaktyczna Zakładu dla Ciemnych we Lwowie w latach 1918-1939 /527/

MIROSŁAW PIWOWARCZYK
O prawa kobiet. Związek Równouprawnienia Kobiet we Lwowie (1908-1914) /541/

JAROSLAV VACULÍK
Uwagi w kwestii reemigracji i repatriacji do Republiki Czechosłowackiej po I wojnie światowej /561/

ROŚCISŁAW ŻERELIK
Z dziejów szkolnictwa w Szczepanowie do 1945 roku /571/

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-938172-3-8

Autor

red. E. Zierkiewicz, A. Ładyżyński

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2013

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

571

Okładka

Miękka