www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualno¶ci       |       Zapowiedzi       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Aktualno¶ci
OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
Tomasz PeŁech


KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
Mariusz Rosik


Przerabianie Żeromskiego
red. Tatiana Czerska


Pańczatantra w bajce polskiej
Hanna Urbańska


Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu bada– nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach ¶rednich (Scripta Historica Medievalia 5)
red. Mateusz Goliński, Stanisław Rosik


Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
Monika Rusakiewicz


¦wiat według warto¶ci w kazaniach jezuickich XVII wieku
Marcin Stabrowski


Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
opracował Jacek Piotrowski


Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
Elżbieta Kaszuba


 
Księgarnia
Kodeks Synajski. Biografia
Mariusz Rosik


KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
red. T. Kulak, A. Chlebowska


Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własno¶ci posesji
Czę¶ć 2: 1421-1500

Mateusz Goliński


Drugie oko Europy. Bizancjum w ¶redniowieczu
Małgorzata Dabrowska


Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
Karol Kollinger


Biskupstwo pomorskie jako pocz±tek biskupstwa kamieńskiego
Piotr Piętkowski


Studia globalne. Wprowadzenie
Adam Nobis


CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
red. Barbara Jędrychowska


Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
red. E. Zierkiewicz, A. Ładyżyński


Z badań nad histori± ¦l±ska i Europy w wiekach ¶rednich (Scripta Historica Medievalia 3)
red. M. Goliński, S. Rosik


Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i ¶rodkowej Obry w neolicie i pocz±tkach epoki br±zu
Marcin Szydłowski


O osobliwo¶ciach polskiej historii wojskowo¶ci
Jerzy Maroń


Bolesław Krzywousty
Stanisław Rosik


Postawy i aktywno¶ć kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
Teresa Kulak, Joanna Dufrat, Monika Piotrowska-Marchewa (red.)


Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich cz¶¶ci Górnego ¦±ska i zachodnich krańców Małopolski w póĽnej fazie wczesnego ¶redniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcj± Piotra BoroniaChild and Childhood in the Light of Archeology
red.Paulina Romanowicz


Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwi±zywania w wybranych sagach islandzkich
Katarzyna Anna Kapitan


SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
Joanna Wojtkowiak


SILESIA HISTORICA Badania nad histori± ¦±ska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
red. Sławomir MoĽdzioch, Stanisław Rosik, Thomas Wünsch


Wokół problemów edukacji ...Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
pod redakcj± Jacka J¶drysiaka, Daniela Koresia, Jerzego Maronia i Krzysztofa Widzińskiego


Upodobanie
Małżeństwo i zwi±zki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
Wyobrażenia społeczne i jednostkowe do¶wiadczenia

Tomasz Wi¶licz


Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
Red. Mateusz Goliński i Stanisław Rosik


Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
Red. Mateusz Goliński i Stanisław Rosik


Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
Wst¶p, tłumaczenie i komentarze Jakub Morawiec


Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własno¶ci posesji , Cz¶¶ć 1: 1345-1420
Mateusz Goliński


Grecka wojna domowa w ¶wietle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
Sebastian Górski


Radices Silesiae - Silesiacae radices. ¦±sk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie si¶ społecznych wi¶zi i tożsamo¶ci (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
red. Stanisław Rosik i Thomas Wünsch


Zapisy cierpienia
red. Katarzyna Stańczak-Wi¶licz


Populi terrae marisque. Prace po¶wi¶cone pami¶ci Profesora Lecha Leciejewicza
pod redakcj± M.R¶bkowskiego, S.Rosika


Stanisław Rosik
Conversio gentis Pomeranorum. Studium ¶wiadectwa o wydarzeniu (XII wiek)

Mittelalter - eines oder viele? / ¦redniowiecze - jedno czy wiele?
herausgegeben von Sławomir MoĽdzioch, Wojciech Mrozowicz, Stanisław Rosik


Bitwa pod Lutyni± (1757). Historia i tradycja
pod redakcj± Ro¶cisława Żerelika, Stanisława Rosika, Grzegorza Borowskiego


Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
pod redakcj± Stefana Kwiatkowskiego


Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia si¶ tożsamo¶ci kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w ¶redniowieczu
pod redakcj± Leszka P. Słupeckiego


¬ródła historyczne wydobywane z ziemi
pod redakcj± Stanisława Suchodolskiego


Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
pod redakcj± Stanisława Rosika


Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
studies edited by Przemysław Wiszewski


Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce ¶redniowiecznej
pod redakcj± Teresy Michalowskiej


Andrzej Mierzwiński
¦lężańska układanka

Jerzy Maroń, Stanisław Rosik
Lutynia 1757. Bitwa i Pami¶ć / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis


Copyright © 2007-2011 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net