Wokół problemów edukacji …

39.00 

Opis

Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Grażynie Pańko z okazji 40-lecia Zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 

Spis treści:

Romuald Gelles, Wspomnienia z dziejów Zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego / 9
Joanna Wojdon, Barbara Techmańska, Zakład Dydaktyki Historii i WOS współcześnie / 15
Barbara Techmańska, Bibliografia prac naukowych Profesor Grażyny Pańko / 17

Jak było?/ 29

Bogumiła Burda, Akademia Rycerska w Legnicy w XVIII wieku na tle ówczesnego szkolnictwa średniego na ¶ląsku i w krajach ościennych / 31
Anna Glimos-Nadgórska, Szkolnictwo przedszkolne w województwie śląskim i w Zagł¶biu Dąbrowskim w dwudziestoleciu międzywojennym / 51
Karol Sanojca, Działalność pedagogiczna wła¶cicieli lwowskich prywatnych szkół męskich – Jana Niemca i Mieczysława Kistryna / 61
Jaroslav Vaculík, Temat higieny szkolnej w Polsce międzywojenne / 73
Krystyna Wróbel-Lipowa, Dzieci polskie z daleka od Ojczyzny w czasie drugiej wojny światowej w świetle relacji pamiętnikarskich / 79
Hanna Konopka, Adrian Konopka, Edukacja obronna w Polsce Ludowej (wybrane aspekty) / 97
Stanisław Roszak, Toruńskie doświadczenia w kształceniu historyków w latach 1945-2011 / 115
Teresa Maresz , „Wielka smuta” w polskich powojennych podr¶cznikach do historii / 129
Katarzyna Ruhland, Praca zawodowa i działalność społeczna wrocławianek w latach pierwszej wojny światowej w świetle lokalnego czasopisma dla pań domu /141

Jak jest? / 153

Małgorzata Skotnicka, Edukacyjny charakter wystaw organizowanych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu /155
Jan Chańko, Rok 1989 – pamięć i szkolne podr¶czniki /165
Joanna Wojdon, Metody aktywizujące w dydaktyce historii – z praktyki akademickiej /177

Jak być powinno?/187

Adam Suchoński, Unia Lubelska 1569 roku w świetle współczesnych tendencji w pisarstwie podr¶cznikowym (główne tezy) / 189
Barbara Kubis, Refleksja źródłoznawcza z pozycji dydaktyka historii /197
Alojzy Zielecki, Wojenne wspomnienia z lat dziecinnych w nauczaniu historii / 213
Jacek Piotrowski, Dwa źródła historyczne o czasach drugiej wojny światowej / 227
Barbara Techmańska, „Historia na widokówce namalowana” – karta pocztowa jako źródło ikonograficzne / 239
Zofia Teresa Kozłowska, Homo migrans, czyli jak uczyć o losie mimowolnych w¶drowców w wieku XX / 249
Hanna Wójcik-Łagan, Myślenie historyczne – paradygmat nowoczesnego nauczania historii /257
Danuta Konieczka-Śiwińska, Kilka uwag o kształceniu umiej¶tności wyja¶niania pojęć historycznych / 279
Małgorzata Szymczak, System edukacyjny w Polsce z perspektywy równości płci – wybrane problemy / 291

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-932771-9-3

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2012

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

305

Okładka

Miękka