EUCHARYSTIA W TRADYCJI BIBLIJNEJ ZAPOWIEDZI – USTANOWIENIE – KU TEOLOGII

Już w sprzedaży!
Spis treści

WSTĘP / 9

WPROWADZENIE / 15

Żydowska tożsamość Jezusa / 17

Jezus a judaizm / 24

Źródła / 41

Stan badań / 53

W kwestii metodologii / 61

ZAPOWIEDZI / 65

PRZEDŚWIĄTYNNY KULT OFIARNICZY / 67

Ofiara Abla / 68

Ofiara Melchizedeka / 90

Ofiara Abrahama / 129

PASCHA IZRAELA / 147

Pierwsza Pascha Izraela i nakaz jej powtarzania / 150

Mojżesz i nowy Mojżesz / 163

Exodus i nowy exodus / 188

Baranek Boży / 210

Woda ze skały / 235

Krew przymierza / 250

CHLEB Z NIEBA I NOWY CHLEB Z NIEBA / 259

Manna jako chleb z nieba w Pięcioksięgu / 260

Manna jako chleb z nieba u Proroków i w Pismach / 276

Mowa eucharystyczna / 288

Manna w Pierwszym Liście do Koryntian / 329

Manna w Liście do Hebrajczyków / 334

Manna w Apokalipsie / 336

ŚWIĄTYNNY KULT OFIARNICZY / 341

Świątynia i nowa świątynia / 342

Kapłaństwo starotestamentowe i nowe kapłaństwo / 410

Ofiary świątynne / 427

Ofiara i uczta todah / 444

Chleby obecności / 453

Zrywanie kłosów w szabat / 467

ZAPOWIEDZI NOWEGO PRZYMIERZA / 477

Nowe przymierze u Jeremiasza – zapowiedź druga (Jr 31, 31–34) / 486

Nowe przymierze u Ezechiela – zapowiedź druga (Ez 16, 59–63) / 509

Nowe przymierze u Ezechiela – zapowiedź trzecia (Ez 36, 24–28) / 513

Nowe przymierze u Ozeasza (Oz 2, 4–25) / 517

UCZTA MESJAŃSKA W NOWEJ ZIEMI OBIECANEJ / 523

Nowa Ziemia Obiecana / 524

Idea uczty w starożytnym Izraelu / 529

Uczta mesjańska w zapowiedziach Starego Testamentu / 539

Uczta mesjańska w literaturze międzytestamentalnej / 548

Uczta mesjańska w zapowiedziach Nowego Testamentu / 557

CHLEB – ROZMNOŻENIA I SYMBOLIKA EUCHARYSTYCZNA / 583

Rozmnożenia chleba w Księgach Królewskich / 584

Rozmnożenia chleba w Ewangeliach / 588

Sectio panis w Ewangelii Marka / 611

GODZINA JEZUSA / 657

Najmłodszy z apostołów / 658

Judaistyczne tło motywu „godziny” / 660

Występowanie motywu „godziny” w czwartej Ewangelii / 662

Nowe wino / 663

Nowy kult / 666

Nowe słuchanie Boga / 671

Nowy chleb / 676

Męka i śmierć / 681

USTANOWIENIE / 689

 SEDER / 691

Wybranie i ofiarowanie baranka / 692

Pokropienie drzwi krwią baranka / 697

Przebieg wieczerzy paschalnej / 698

SPÓR O DATĘ I PASCHALNY CHARAKTER / 717

Hipoteza odmiennego liczenia godzin dnia i jej modyfikacje / 721

Hipoteza harmonistyczna / 723

Hipoteza antycypacji / 724

Hipoteza przeniesienia daty święta / 728

Hipoteza dwóch kalendarzy – esseńska / 729

Hipoteza saducejska / 739

Hipoteza kalendarza egipskiego / 740

Hipoteza Paschy Jezusa / 742

Hipoteza filologiczna / 744

Hipoteza uczty todah / 751

Hipoteza wieczerzy pożegnalnej / 752

Nowa propozycja: Pascha Jezusa w czasie Paschy żydowskiej / 754

Paschalny charakter ostatniej wieczerzy / 755

TRADYCJA ANTIOCHEŃSKA I JEROZOLIMSKA / 775

Kontekst poprzedzający: polecenie przygotowania Paschy / 777

Specyfika tradycji antiocheńskiej / 782

Specyfika tradycji jerozolimskiej / 802

Zasadniczy przekaz obydwu tradycji /813

NOVUM / 821

Krąg biesiadników / 822

Kwestia baranka paschalnego / 825

Nowe znaczenie chleba i wina / 830

Jeden kielich / 839

Idea pamiętania / 842

Pominięcie czwartego kielicha / 855

CZWARTY KIELICH / 859

  1. Hahn o czwartym kielichu ostatniej wieczerzy / 861

Słabe punkty hipotezy S. Hahna / 862

Propozycja odmiennej interpretacji / 867

KU TEOLOGII / 875

 OD ZAPOWIEDZI EUCHARYSTII KU ESCHATOLOGICZNEJ PEŁNI / 877

Od zapowiedzi Eucharystii do ich realizacji / 879

Od realizacji zapowiedzi Eucharystii ku eschatologicznej pełni / 905

EUCHARYSTIA PIERWSZEGO KOŚCIOŁA IMPULSEM DLA TEOLOGII / 915

Łamanie chleba w drodze do Emaus / 917

Łamanie chleba we wspólnocie jerozolimskiej / 923

Łamanie chleba w Troadzie i w drodze na Maltę / 927

Łamanie chleba we wspólnocie korynckiej / 930

Od soboty ku niedzieli / 943

OFIARA I UCZTA NOWEGO PRZYMIERZA / 955

Przymierze synajskie i nowe przymierze / 956

Eucharystia jako ofiara / 965

Eucharystia jako uczta / 977

ANTYCYPACJA UCZTY MESJAŃSKIEJ / 983

Eucharystia niebiańska / 985

Obecność i przyjście / 1007

Zjednoczenie w miłości / 1016

ZAKOŃCZENIE / 1039

WYKAZ SKRÓTÓW / 1045

BIBLIOGRAFIA /1055

INDEKS AUTORÓW / 1117

 

 

  • Post category:Bez kategorii
  • Post last modified:22 października 2022