MUNDUS ET LITTERAE Studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Mrozowiczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin

75.00 

Opis

Spis treści

Tabula gratulatoria / 7
Wprowadzenie / 1 1
Bibliografia prac Wojciecha Mrozowicza za lata 1985–2023 / 15
Mariusz Rosik, Czy to prawda, że w 41 roku po Chr. Klaudiusz wydał zakaz sprowadzania judeochrześcijan do Aleksandrii? / 57
Helmut Flachenecker, Ein umstrittener und missverstandener Heiliger: Mauritius und seine Verehrung in Polen und Franken / 65
Aleksander Paroń, Opowieść o Soldanosie w De administrando imperio Konstantyna VII Porfirogenety / 85
Edward Skibiński, Mieszko I. Przyczynek drugi. Bitwa pod Cedynią i jej konsekwencje / 99
Lesław Spychała, Dux Attila i Stephanus […] primus rex Hungarorum. Uwagi na marginesie problematyki źródeł i metody pracy autora HISTORII BISKUPÓW SALONY I SPLITU / 115
Adrien Quéret-Podesta, Le prologue de la Vie de Saint Emeric du manuscrit 1944/II de l’Ossolineum de Wrocław et la diffusion des chroniques médiévales hongroises en Pologne / 145
Stanisław Rosik, Jak Wojciech Sławnikowic i Otton z Bambergu razem (!) nawracali Pomorzan. Wokół zadziwiającej opowieści z Rocznika kamienieckiego / 157
Tomasz Pełech, Pojedynek pięciu lub dziesięciu? Kształtowanie się przekazu o propozycji rozstrzygnięcia sporu o Antiochię w świetle źródeł do dziejów pierwszej krucjaty (do ok. poł. XII w.)/ 165
Rościsław Żerelik, Vardan Ajgekci, ormiański teolog, kaznodzieja i bajkopisarz z Cylicji / 191
Anna Pobóg-Lenartowicz, Jeszcze o pochówku księcia Kazimierza I opolskiego (na marginesie badań
archeologiczno-architektonicznych prowadzonych w katedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu w latach 2022–2023) / 211
Libor Jan, Z Prahy přes Drobovice do Chomutova. Přesuny centrály českomoravské bailie řádu německých rytířů / 223

Marie Bláhová, Slezská recenze Anonymovy kroniky Čechů – BUW IV F 104, fol. 2r-10v / 243
Wawrzyniec Kowalski, Legenda o Lechu, Czechu, Rusie i ich siostrze Vilinie. Chorwackie konteksty średniowiecznego podania / 259
Krzysztof Ożóg, Fundacja trzebnickiego klasztoru w Rocznikach Jana Długosza / 279
Przemysław Wiszewski, Relikwiarz ze Świerzawy, pieczęć z Wrocławia. Z dziejów kultu świętych na Śląsku w 1. połowie XV w. / 293
Grzegorz Myśliwski, „Co z wozu spadło, to przepadło”. Z dziejów średniowiecznej kultury handlowej na pograniczu Śląska i Moraw / 309
Krzysztof Kopiński i Janusz Tandecki, Pochodzenie sukna w Prusach na marginesie spisu strat poniesionych przez kupców toruńskich w katastrofie statku u wybrzeży Bornholmu w 1393 roku / 319
Mateusz Goliński, Złodziejska przypadłość pisarza Augustyna / 349
Ewa Wółkiewicz, Dwie twarze Martina Grossa, czyli polityka i graffiti na Śląsku w XVI w. / 359
Jarosław Szymański, Wrocławskie ordynacje miejskie dotyczące służby domowej w okresie  habsburskim / 381
Leszek Zygner, Działalność synodalna biskupa wrocławskiego i płockiego Karola Ferdynanda Wazy / 401
Stanisław Jujeczka, Alumni rytu łacińskiego i ormiańskiego z Rzeczypospolitej Obojga Narodów w rzymskim Collegium Urbanum de Propaganda Fide (XVII–XVIII w.) / 443
Jolanta M. Marszalska, Dawne księgi pobernardyńskie w Tarnowie. Losy pokasacyjne czy dzieło przypadku? / 457
Jerzy Maroń, Znaki falerystyczne na znaczkach pocztowych Poczty Polskiej epoki PRL/ 469
Marek L. Wójcik, Nowy herb miasta (i gminy) Bogatynia / 485
Grzegorz Strauchold, Biała Ruś, Wielkie Księstwo Litewskie, polskie i (nie tylko) moskalskie „okolice” epoki nowożytnej. Wokół monumentalnego Wielkiego atlasu historycznego Białorusi / 519
Wojciech Kucharski, Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. jako element dziedzictwa światowego i przedmiot aplikacji na Międzynarodową listę „Pamięć świata” UNESCO / 533
Autorzy / 549

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83- 968811-3-7

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2023

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

522

Okładka

Miękka

Nowość

Nowość