www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualno¶ci       |       Zapowiedzi       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Księgarnia
 • He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
 • Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
 • SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
 • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
 • Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
 • "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
 • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
 • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
 • Wyspy Północy
 • Człowiek i praca
 • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
 • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
 • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
 • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
 • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
 • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
 • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
 • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
 • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
 • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
 • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
 • Przerabianie Żeromskiego
 • Pańczatantra w bajce polskiej
 • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
 • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
 • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
 • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
 • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Kodeks Synajski. Biografia
 • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
  Część 2: 1421-1500
 • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
 • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
 • Studia globalne. Wprowadzenie
 • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
 • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
 • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
 • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
 • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
 • Bolesław Krzywousty
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
 • Child and Childhood in the Light of Archeology
 • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
 • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
 • Wokół problemów edukacji ...
 • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
 • Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
 • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
 • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
 • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
 • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
 • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
 • Zapisy cierpienia
 • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
 • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
 • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
 • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
 • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
 • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
 • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
 • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
 • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
 • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
 • Ślężańska układanka
 • Lutynia 1757. Bitwa i Pami¶ć / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
 •  
  Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
  pod redakcją Teresy Michalowskiej

  "Przej¶te z tradycji starożytnej pojęcie sztuki, a więc wspartej na wiedzy i doświadczeniu umiej¶tności wykonywania określonych dzieł, odgrywało istotną rol#281 w umysłowości średniowiecznej. Przyczynił się zapewne do tego system edukacyjny, zakładający konieczność nabywania wiedzy teoretycznej w zakresie septem artes liberales (siedmiu sztuk wyzwolonych), stanowiących podstaw¶ wszelkiego wykształcenia.

  Ujednolicenie nauczania (na poziomie szkolnym, a następnie w uniwersyteckich Facultates Artium) i oparcie programów dydaktycznych na owych siedmiu sztukach stworzyło intelektualną podstaw¶ zwartości i wspólnoty kultury umysłowej ówczesnej Europy łacińskiej. Różnice etniczne nie odgrywały większej roli w owej paneuropejskiej rzeczypospolitej ludzi wykształconych, posługujących się nadto wspólnym (łacińskim) językiem.

  Jakie treści doktrynalne formowały umysłowość inteligentów w Polsce średniowiecznej na wspomnianych etapach kształcenia? Na to pytanie starają się odpowiedzieć autorzy prac zamieszczonych w niniejszej książce.

  Tom ten otwiera seri¶ publikacji materiałów II Kongresu Mediewistów Polskich, który odbył się w Lublinie (19-21 września 2005 r.) staraniem Stałego Komitetu Mediewistów Polskich oraz Instytutów Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II".

  (z wprowadzenia Prof. dr hab. Teresy Michałowskiej)  SPIS TREŚCI:

  W. Fałkowski - Przedmowa.
  T. Michałowska - Wprowadzenie.


  I. TREŚCI DOKTRYNALNE WYBRANYCH "SZTUK"

  J. Domański - Gramatyka między metafizyką a poezją.
  M. Markowski - Filozoficzna formacja uniwersytecka w Polsce średniowiecznej.
  T. Michałowska - "Ars dictaminis" w Polsce średniowiecznej. Literackie treści doktryny.
  E. Witkowska-Zaremba - "Ars musica" jako przedmiot nauczania w obrębie "quadrivium".
  M. Markowski - Krakowska szkoła międzynarodowego nauczania astronomii.


  II. PROGRAM I METODY NAUCZANIA "SEPTEM ARTES" W POLSCE

  K. Ożóg - Zakres i metody nauczania "septem artes" na Wydziale Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku.
  K. Stopka - Zakres i program nauczania "septem artes" w szkołach katedralnych.
  M. Mejor - Kanon lektur i komentarze w polskim szkolnictwie XIV-XV wieku. Uwagi o cytatach.

  Indeks postaci historycznych.
  Summaries and about the Authors.


  Wrocław 2007
  Wydanie: pierwsze
  Objętość: 146 stron
  Format: 24 x 16 cm
  Oprawa: miękka
  ISBN: 978-83-925181-9-8
  Cena: 22,00

  Copyright © 2007-2011 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net