www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualności       |       Zapowiedzi       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Księgarnia
  • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
  • Wyspy Północy
  • Człowiek i praca
  • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
  • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
  • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
  • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
  • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
  • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
  • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
  • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
  • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
  • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
  • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
  • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
  • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
  • Przerabianie Żeromskiego
  • Pańczatantra w bajce polskiej
  • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
  • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
  • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
  • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
  • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
  • Kodeks Synajski. Biografia
  • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
  • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
    Część 2: 1421-1500
  • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
  • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
  • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
  • Studia globalne. Wprowadzenie
  • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
  • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
  • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
  • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
  • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
  • Bolesław Krzywousty
  • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
  • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
  • Child and Childhood in the Light of Archeology
  • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
  • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
  • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
  • Wokół problemów edukacji ...
  • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
  • Upodobanie
    Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
    Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
  • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
  • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
  • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
  • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
  • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
  • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
  • Zapisy cierpienia
  • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
  • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
  • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
  • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
  • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
  • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
  • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
  • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
  • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
  • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
  • Ślężańska układanka
  • Lutynia 1757. Bitwa i PamiÂść / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
  •  
    Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
    pod redakcją M.Rębkowskiego, S.Rosika


    SPIS TREŚCI:


    Wprowadzenie

    Bibliografia prac Prof. dr. hab. Lecha Leciejewicza za lata 2001-2010

    Michał Brzostowicz
    Od starożytności do średniowiecza. Wielkopolska na drogach rozwoju kulturowego między schyłkiem IV wieku a pierwszą połową X wieku

    Justyna Kolenda
    Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe pogranicza Śąska i Wielkopolski w świetle analiz dendrochronologicznych

    Sławomir Moździoch
    "Bodaj się Piastów rządy nam święciły". Archeologia o początkach państwa piastowskiego

    Tomasz Skonieczny
    Od Wieletów do Luciców. W sprawie zmiany tożsamości plemion wieleckich u schyłku X wieku

    Marian Rębkowski
    Św. Otton a archeologia. O potrzebie i perspektywach badań

    Aleksander Paroń
    Dzicy, odrażający, źli(?) - wizerunek nomadów w historiografii bizantyjskiej i łacińskiej
    z 2. połowy X - początku XIII wieku

    Joanna Rosik, Stanisław Rosik
    Morze czy... "Morzyc"? Na tropie dawnych pojęć warunkujących ogląd wód (w kręgu przekazów o nadbałtyckiej Słowiańszczyźnie z XI i XII wieku)

    Zusammenfassung

    Autorzy
    ISBN 978-83-932771-0-0
    Wrocław 2011
    Wydanie: pierwsze
    Objętość: 151 stron
    Format: 23,5 x 15,7 cm
    Oprawa miękka

    Koszt przesyłki 1 egzemplarza książki od 3zł
    br>    Cena: 35

    Copyright © 2007-2011 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net